Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Chọn nhóm, chọn ngày xong bị báo lỗi Continue..???
Do trong máy tính dịnh dạng Ngày, giờ.. sai. Vào Control Panel -> Region and Language chỉnh lại định dạng ngày gờ mặc định là M/d/yyyy 


Chỉnh về mặc định English (US).

Câu hỏi khác