Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

BÁO CÁO THỐNG KÊ


BÁO CÁO THỐNG KÊ

Qua 7 bước vừa thực hiện, Thầy/Cô vào TAB  "Thu chi"  chọn menu " Báo cáo thống kê" để in các báo cáo thống kê sau:

     1.   In danh sách hc sinh đã đóng tin trong ngày

2.   In danh sách hc sinh chưa đóng tin theo lp

3.   Tng kết thu tin trong tháng – theo ngày

4.   Tng kết thu tin trong tháng – theo lp

5.   Thu – chi trong tháng theo tng khon thu

6.   Tng kết thu chi trong tháng

Tng kết thu – chi tin ăn trong tháng

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video