Quản lý thống kê giáo dục Tiểu học

Báo cáo


         a. Mục đích: Tập hợp toàn bộ các báo cáo về thống kê giáo dục tiểu học của cả nước
         b. Đường dẫn:
Báo cáo
         c. Thao tác:

         - Người dùng cấp bộ muốn xem báo cáo nào thì kích chọn báo cáo đó. Phần mềm xuất hiện form như hình 23.

Hình 23:  Báo cáo

          - Người dùng có 2 lựa chọn xem báo cáo bằng cách tích chọn vào: "Mở bằng" để xem luôn báo cáo để xem hoặc "Lưu tập tin" để tải báo cáo xuống rồi mới mở xem. Sau đó nhấn Ok để thực hiện.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video