Hệ thống quản lý thông tin giáo dục mầm non

Câu trả lời

Tại sao nút 'Thêm' học sinh bị mờ không cho thêm học sinh mới vào danh sách ?
Nguyên nhân : do chưa nhập đầy đủ thông tin ở mục : thông tịn điều tra.
Cách khắc phục: Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin: Năm, Khối, Lớp, Tháng trong cột "Thông tin điều tra" trước khi bấm thêm mới học sinh.

Sau khi thêm học sinh thì bấm nút lưu lại

Câu hỏi khác